.
PTSM Wałbrzych

Statut

Rozdział 1

NAZWA, TEREN DZIAłANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1.1. Stowarzyszenie nosi nazwów “Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych” /w skrócie "PTSM"/ i zwane jest w dalszym             ciągu Statutu “Towarzystwem”.

      2. Towarzystwo działa od 1926r., a w 1932r. w Amsterdamie znalazło siów w gronie 11 członków założycieli Miówdzynarodowej               Federacji Schronisk Młodzieżowych.

§ 2. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych Towarzystwa m.st.                  Warszawa.

§ 3.1. Towarzystwo posiada osobowoł›Ä‡ prawną.

      2. Zasady nadzoru nad Towarzystwem regulują przepisy prawa oraz ustawa prawo            o stowarzyszeniach.

§ 4.1. Towarzystwo ma prawo tworzenia kół, oddziałów i okrówgów na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach Statutu.

      2. Oddziały Towarzystwa mogą posiadać osobowoł›Ä‡ prawną.

      3. Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

§ 5. Towarzystwo może być członkiem miówdzynarodowych i krajowych organizacji zainteresowanych rozwojem  młodzieżowego            ruchu turystycznego.

§ 6.1. Godłem Towarzystwa jest trójkąt równoboczny z zaokrąglonymi wierzchołkami i z żółtą obwódką, w  którym na  tle o                 barwach narodowych są umieszczone litery PTSM w kolorze żółtym.

      2. Towarzystwo używa sztandaru, znaków, odznak i pieczówci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.                  Nazwa, znaki i odznaki Towarzystwa podlegają ochronie prawnej.

§ 7.1. Działalnoł›Ä‡ Towarzystwa opiera siów na pracy społecznej ogółu członków. Towarzystwo działa na zasadzie organizacji "non         profit", prowadzi działalnoł›Ä‡ społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,     okreł›lonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie, w ustawie o systemie oł›wiaty oraz w ustawie o usługach               turystycznych.

      2. Towarzystwo prowadzi działalnoł›Ä‡ statutową na rzecz ogółu społecznoł›ci; podejmuje także akcje i zadania turystyczne skierowane do ł›rodowisk dzieci i młodzieży bówdących w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 2

CELE, PRZEDMIOT I łšRODKI DZIAłANIA

§ 8. Celem Towarzystwa jest:

     1/ rozwój bazy schronisk młodzieżowych - ich organizowanie, budowa i prowadzenie,

     2/ wspieranie szkolnych schronisk młodzieżowych,

     3/ uczestniczenie w procesie edukacyjnym polskiej szkoły,

     4/ upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży,

     5/ organizowanie tras typowych PTSM i obozów wówdrownych  w oparciu głównie o  schroniska młodzieżowe, a w przypadku ich          braku o inną tanią  bazów noclegową.

§ 8a Przedmiotem działalnoł›ci Towarzystwa jest:

     1/ realizowanie idei ruchu schronisk młodzieżowych poprzez upowszechnianie taniej bazy schroniskowej oraz organizowanie w     oparciu o tów bazów wartoł›ciowej turystyki dzieci i młodzieży, traktowanej jako ł›rodka przybliżania wiedzy o kraju i                           krajoznawstwa, edukacji, wychowania oraz promocji zdrowia;

     2/ uczestniczenie w procesie edukacyjnym i wychowawczym polskiej szkoły poprzez propagowanie turystyki edukacyjnej            /wycieczki przedmiotowe/, turystyki zdrowotnej /zielone szkoły/, turystyki społeczno-wychowawczej /obozy wówdrowne/ oraz          turystyki kwalifikowanej;

     3/ promowanie idei kształcenia i wychowania młodzieży poprzez uczestnictwo w turystyce oraz propagowanie wiedzy                    ekologicznej;

     4/ organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym bówdących w trudnej sytuacji materialnej;

     5/ szkolenie kadry organizującej turystyków oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

§ 9. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

    1/ współdziałanie z organami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego oraz instytucjami i organizacjami                 społecznymi  w zakresie tworzenia i funkcjonowania bazy schronisk młodzieżowych,

    2/ współpraców ze schroniskami młodzieżowymi (publicznymi i niepublicznymi),

    3/ prowadzenie działalnoł›ci informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej, mającej na celu krzewienie idei Towarzystwa,

    4/ obsługów młodzieżowego ruchu turystycznego,

    5/ aktywizowanie ruchu społecznego wokół Towarzystwa,

    6/ organizowanie szkolnych i ł›rodowiskowych ogniw Towarzystwa oraz pozyskiwanie członków indywidualnych PTSM,

    7/ przygotowywanie i doskonalenie kadry schronisk młodzieżowych (publicznych i niepublicznych), nauczycieli oraz młodzieży           dla potrzeb turystyki  szkolnej,

    8/ udział w pracach Miówdzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych oraz współpraców z zagranicznymi  stowarzyszeniami         schronisk młodzieżowych,

    9/ stosowanie innych ł›rodków działania zgodnych z prawem i Statutem Towarzystwa.

Rozdział 3

CZłONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIÄ„ZKI

§ 10.1. Członkowie Towarzystwa dzielą siów na:

        1/  zwyczajnych,

        2/  honorowych,

        3/  wspierających,

        4/  uczestników.

         2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna zainteresowana turystyką i krajoznawstwem i przyjówta do                  Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji lub aplikacji.

        3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla  Towarzystwa. Godnoł›Ä‡ członka honorowego          jest nadana przez Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Walnego Zebrania Oddziałów lub Okrówgu Towarzystwa wg procedury          okreł›lonej przez Zarząd Główny.

       4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja nie posiadająca osobowoł›ci prawnej lub osoba fizyczna,              zainteresowana pracami Towarzystwa.

       5. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia, przyjówta do Towarzystwa za zgodą rodziców lub prawnych                    opiekunów na podstawie pisemnej deklaracji lub aplikacji.

§ 11.1. Przystąpienie do Towarzystwa osoby fizycznej jest udokumentowane legitymacją krajową lub miówdzynarodową PTSM,           którą wystawiają oddziały Towarzystwa, koła, schroniska i inne podmioty upoważnione przez Zarząd Główny PTSM,                     zapewniające swoim członkom bierne i czynne prawo wyborcze.

§ 12.1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

             1/ czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,

             2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa,

             3/ korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach okreł›lonych przez Zarząd  Główny,

             4/ noszenia odznaki Towarzystwa,

             5/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalnoł›ci Towarzystwa.

        2. Członkowie zwyczajni obowiązani są do:

             1/ czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa,

             2/ przestrzegania postanowień statutu  oraz uchwał władz Towarzystwa,

             3/ regularnego opłacania składek członkowskich lub wyrobienia nowej legitymacji miówdzynarodowej.

§ 13.1. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym.

        2. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 14.1. Członkowie wspierający mają prawo do:

            1/ uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach władz Towarzystwa,

            2/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Towarzystwa.

       2. Członkowie wspierający mają obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich.

 § 15.1.Członkowie uczestnicy mają prawo do:

            1/ uczestniczenia z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym w zebraniach kół ,

            2/ korzystania z urządzeń Towarzystwa na zasadach okreł›lonych przez Zarząd Główny,

            3/ noszenia odznaki Towarzystwa,

            4/ korzystania z innych uprawnień wynikających z działalnoł›ci Towarzystwa.

       2. Członkowie uczestnicy zobowiązani są do:

            1/ czynnego udziału w realizacji zadań Towarzystwa,

            2/ przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał władz Towarzystwa,

            3/ regularnego opłacania składek członkowskich lub wyrobienia nowej legitymacji miówdzynarodowej

§ 16. Członkostwo ustaje wskutek:

          1/ wystąpienia członka z Towarzystwa, zgłoszonego na pił›mie,

          2/ nieopłacenia składki członkowskiej przez okres 1 roku lub nie wykupienia nowej miówdzynarodowej legitymacji PTSM po                 ustaniu ważnoł›ci legitymacji dotychczasowej,

          3/ wykluczenia członka Towarzystwa przez włał›ciwy sąd koleżeński.

Rozdział 4

WłADZE NACZELNE TOWARZYSTWA

§ 17.1. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:

     1/ Krajowy Zjazd Delegatów

     2/ Zarząd Główny,

     3/ Główna Komisja Rewizyjna,

     4/ Główny Sąd Koleżeński.

     2. Kadencja władz trwa 5 lat.

   3. Wybory władz Towarzystwa odbywają siów w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależnoł›ci od uchwały Krajowego Zjazdu                  Delegatów.

     4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

     5. Jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą wiówkszoł›cią głosów, przy czym dla ich            ważnoł›ci wymagana jest obecnoł›Ä‡ co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równoł›ci głosów            decyduje głos przewodniczącego.

    6. W razie ustąpienia członka władz naczelnych, władzom tym przysługuje prawo podjówcia decyzji o pracy w zmniejszonym             składzie lub dokooptowania nowego członka społ›ród wybranych  na Krajowym Zjełºdzie Delegatów wg kolejnoł›ci uzyskanych    głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz                        pochodzących z wyboru.

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW

§ 18. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 19. Do kompetencji  Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

      1/ ustalanie kierunków i programu działania Towarzystwa,

      2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,

      3/ wybór Prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, 

      4/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie,

      5/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Towarzystwa,

      6/ uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

      7/ podejmowanie uchwał w innych sprawach, które ze wzglówdu na szczególną ważnoł›Ä‡ wymagają uchwały Krajowego Zjazdu             Delegatów.

§ 20. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny, który zawiadamia delegatów o jego terminie oraz         proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu.

§ 21.1 Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany:

           1/ na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

           2/ na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

           3/ na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby zarządów okrówgów i oddziałów Towarzystwa.

        2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd Główny w ciągu dwóch miesiówcy od dnia otrzymania          wniosku i obraduje nad sprawami, dla których jest zwoływany. W Nadzwyczajnym Krajowym Zjełºdzie Delegatów biorą udział          delegaci, wybrani na ostatni Zwyczajny Zjazd Delegatów.

§ 22. W Krajowym Zjełºdzie Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zebraniach oddziałów i               okrówgów wg klucza wyborczego ustalanego każdorazowo przez Zarząd Główny.

§ 23. 1. W Krajowym Zjełºdzie Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

          1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

          2/ osoby fizyczne lub przedstawiciele członków wspierających osób prawnych,

          3/ osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

        2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają przy obecnoł›ci:

           1/  w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

           2/ w drugim terminie - bez wzglówdu na liczbów uprawnionych do głosowania.

ZARZÄ„D GłÓWNY

§ 24. Zarząd  Główny kieruje działalnoł›cią Towarzystwa w okresie miówdzy krajowymi zjazdami delegatów.

§ 25. Zarząd Główny składa siów z 13-19 członków.

§ 26. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

         1/ reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

         2/ kierowanie działalnoł›cią Towarzystwa,

         3/ realizacja kierunków i programów działania Towarzystwa ustalonych przez Krajowy Zjazd Delegatów,

         4/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Towarzystwa,

         5/ ustalanie wysokoł›ci składek członkowskich, zasad ich pobierania i podziału,

         6/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych,

         7/ ustalanie klucza wyborczego oraz zwoływanie krajowych zjazdów delegatów,

         8/ tworzenie, przekształcanie i rozwiązywanie okrówgów i oddziałów Towarzystwa,

         9/ uchwalanie regulaminów wewnówtrznych,

        10/ powoływanie schronisk młodzieżowych Towarzystwa i kierowanie ich działalnoł›cią,

        11/ rejestracja schronisk młodzieżowych i prowadzenie ich ewidencji,

        12/ rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów i zarządów okrówgów,

        13/ powoływanie komisji, sekcji i innych organów doradczych Zarządu Głównego i jego Prezydium oraz ustalanie zakresu                    organizacji i trybu ich pracy,

        14/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz naczelnych Towarzystwa,

        15/ wyrażanie zgody na uzyskanie osobowoł›ci prawnej przez oddziały,  

        16/ przyznawanie odznak i wyróżnień wg ustalonych regulaminów.

§ 27. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają siów nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 28.1. Zarząd  Główny wybiera społ›ród siebie Prezydium w składzie do 7 osób. W skład Prezydium wchodzą:  prezes  wybrany          przez Zjazd oraz 1- 2 wiceprezesów,  skarbnik i członkowie. Zarząd Główny powołuje sekretarza generalnego, który jest jego         organem wykonawczym. W okresie miówdzyzjazdowym w razie ustania możliwoł›ci pełnienia funkcji Prezesa, Zarząd wybiera         społ›ród siebie nowego prezesa.

        2. Prezydium wykonuje miówdzy posiedzeniami Zarządu Głównego jego uprawnienia z wyjątkiem  okreł›lonych w § 26 pkt.4, 5,             7, 8, 13, 14.

§ 29. Szczegółowy zakres działania, organizacjów oraz tryb pracy Zarządu Głównego i jego Prezydium okreł›la regulamin uchwalony         przez Zarząd Główny.

§ 30. W przypadku naruszenia przez Zarząd  Oddziału i Zarząd Okrówgu Towarzystwa postanowień Statutu lub uchwał władz                   Towarzystwa,  Zarządowi Głównemu przysługuje stosownie do okolicznoł›ci prawo:

         1/ zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usuniówcia w okreł›lonym terminie,

         2/ odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,

         3/ zawieszania uchwał oddziałów i okrówgów w razie ich sprzecznoł›ci z przepisami prawa, postanowieniami Statutu oraz                    uchwałami władz naczelnych Towarzystwa,

         4/ zawieszenia winnego członka władz oddziału i okrówgu w pełnieniu funkcji społecznych w Towarzystwie,

         5/ zawieszenia zarządu oddziału i okrówgu do odwołania, jednakże nie krócej niż na 1 rok,

         6/ zawieszenia członków zarządów oddziałów i okrówgów, jednakże nie krócej niż na 1 rok.

GłÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

§ 31.1. Główna Komisja Rewizyjna składa siów z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastówpcy  przewodniczącego i sekretarza.

         2. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

             1/ kontrola całokształtu działalnoł›ci Towarzystwa, w szczególnoł›ci gospodarki finansowej co najmniej raz w roku,

            2/ przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie  wyjał›nień,

            3/ opracowywanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej oraz ramowych regulaminów komisji rewizyjnych kół, oddziałów i                 okrówgów,

            4/ składanie na Krajowym Zjełºdzie Delegatów wniosku w sprawie udzielenia absolutorium ustówpującemu Zarządowi                           Głównemu,

            5/ koordynowanie działalnoł›ci komisji rewizyjnych oddziałów i okrówgów.

§ 32. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają siów nie rzadziej niż  2 razy w roku.

§ 33. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, a z jego inicjatywy lub na jego wniosek również członkowie Głównej Komisji             Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu  Głównego i jego Prezydium.

§ 34. Zakres i szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej okreł›la jej regulamin.

GłÓWNY SÄ„D KOLEł»EłƒSKI

§ 35.1. Główny Sąd Koleżeński składa siów z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastówpcy przewodniczącego i sekretarza.

       2. Do kompetencji Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:

             1/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych w obrówbie Towarzystwa pomiówdzy   członkami, a także pomiówdzy                        poszczególnymi strukturami organizacyjnymi Towarzystwa,

             2/ przedstawianie Zarządowi Głównemu orzeczeń wydanych w stosunku do członków lub struktur Towarzystwa,

             3/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń wydanych przez sądy koleżeńskie oddziałów i okrówgów,

             4/ składanie na Krajowym Zjełºdzie Delegatów sprawozdania ze swojej działalnoł›ci.

        3. Główny Sąd Koleżeński ma prawo nakładania nastówpujących kar:

             1/ upomnienie,

             2/ nagana,

             3/ wykluczenie z Towarzystwa.

        4. Zasady i tryb postówpowania przed sądami koleżeńskimi okreł›la regulamin ustalony przez Główny Sąd Koleżeński.

        5. Główny Sąd Koleżeński w pierwszej instancji rozpatruje sprawy w dwuosobowych zespołach orzekających, a odwołania od            orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydawanych w pierwszej instancji  - w trzyosobowych zespołach orzekających z             wyłączeniem osób, które rozpatrywały sprawów w pierwszej instancji, przy czym:

             1/ od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji służy odwołanie w terminie 30 dni od daty                  otrzymania orzeczenia,

             2/ orzeczenia wydane w drugiej instancji są ostateczne.

Rozdział 5

OKRĘGI  TOWARZYSTWA

§ 36. Okrówg obejmuje jedno lub wiówcej województw. Okrówgi powstają w wyniku oddolnych działań oddziałów z terenu jednego lub              wiówcej województw.

§ 37.1. Władzami  Okrówgu Towarzystwa są:

          1/ Walne Zebranie Delegatów,

          2/ Zarząd Okrówgu,

          3/ Okrówgowa Komisja Rewizyjna,

          4/ Okrówgowy Sąd Koleżeński.

        2. Kadencja władz trwa 5 lat.

        3. Wybory władz Towarzystwa odbywają siów w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależnoł›ci od uchwały Walnego Zebrania                 Delegatów.

        4. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie.

        5. Jeł›li postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz okrówgowych zapadają zwykłą wiówkszoł›cią głosów, przy            czym dla ich ważnoł›ci wymagana jest obecnoł›Ä‡ co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równoł›ci          głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

        6. W razie ustąpienia lub ł›mierci członka władz, władzom tym przysługuje prawo podjówcia decyzji o pracy w zmniejszonym              składzie lub dokooptowania nowego członka społ›ród wybranych na Walnym Zjełºdzie Okrówgu delegatów w kolejnoł›ci                     uzyskanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków władz               pochodzących z wyboru.

WALNE ZEBRANIE OKRĘGÓW

§ 38. Najwyższą władzą Towarzystwa w Okrówgu jest Walne Zebranie Delegatów. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

     1/ ustalanie kierunków i programu działania władz Okrówgu,

     2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Okrówgu, Okrówgowej Komisji Rewizyjnej i Okrówgowego Sądu Koleżeńskiego oraz                        podejmowanie uchwał w tym przedmiocie,

     3/ wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Delegatów, Zarządu Okrówgu, Okrówgowej                Komisji Rewizyjnej i Okrówgowego Sądu Koleżeńskiego,

     4/ podejmowanie uchwał w sprawie działalnoł›ci oddziałów Towarzystwa na swoim terenie.

§ 40. Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane przez Zarząd Okrówgu, który zawiadamia delegatów o jego terminie oraz                         proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 1.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów jest zwoływane:

      1/ z inicjatywy Zarządu Okrówgu,

      2/ na żądanie Zarządu Głównego,

      3/ na wniosek Okrówgowej Komisji Rewizyjnej,

      4/ na wniosek pisemny co najmniej 1/2 liczby oddziałów swojego terenu działania.

       2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Okrówgu w ciągu dwóch miesiówcy od dnia                          otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami dla których jest zwołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów biorą          udział delegaci wybrani na ostatnie Walne Zebranie Delegatów.

§ 42. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na zjazdach oddziałów według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Okrówgu.

§ 43. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział z głosem doradczym:

       1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

       2/ przedstawiciele członków wspierających,

       3/ osoby zaproszone przez Zarząd Okrówgu.

ZARZÄ„DY OKRĘGÓW

§ 44. Zarząd Okrówgu wspiera działalnoł›Ä‡ oddziałów na swoim terenie.

§ 45. Zarząd Okrówgu składa siów z co najmniej 5 członków.

§ 46. Do kompetencji Zarządu Okrówgu należy:

     1/ koordynacja działalnoł›ci Towarzystwa na terenie okrówgu,

     2/ realizacja kierunków i programów działania ustalonych przez Walne Zebranie Delegatów oraz Krajowy Zjazd Delegatów                 Towarzystwa,

     3/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Zarządu Okrówgu,

     4/ zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów,

     5/ wnioskowanie do Zarządu Głównego o powołanie lub rozwiązanie oddziałów Towarzystwa,

     6/ powoływanie komisji oraz innych organów doradczych Zarządu Okrówgu i ustalanie zakresu ich działania, organizacji i trybu              pracy.

§ 47. Posiedzenia Zarządu Okrówgu odbywają siów nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 48.  Zarząd Okrówgu wybiera społ›ród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz członków.

§ 49. Szczegółowy zakres działania, organizacjów i tryb pracy Zarządu Okrówgu okreł›la regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 50. 1. Do realizacji swoich zadań Zarząd Okrówgu może utworzyć biuro.

        2. Realizacjów zadań biura Zarząd Okrówgu może powierzyć jednemu z oddziałów Towarzystwa.

     OKRĘGOWE KOMISJE REWIZYJNE

§ 51. 1. Okrówgowa Komisja Rewizyjna składa siów z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Okrówgowej Komisji Rewizyjnej należą:

      1/ kontrola całokształtu działalnoł›ci Zarządu Okrówgu, a w szczególnoł›ci gospodarki finansowej, co najmniej raz w roku,

      2/ przedstawianie Zarządowi Okrówgu uwag i wniosków, wynikających z kontroli oraz żądanie wyjał›nień,

      3/ składanie na Walnym Zebraniu Delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustówpującemu Zarządowi Okrówgu,

      4/ składanie Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalnoł›ci oraz protokołów kontroli.

§ 52. Posiedzenia Okrówgowej Komisji Rewizyjnej odbywają siów nie rzadziej niż raz w roku.

§ 53. Przewodniczący Okrówgowej Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Okrówgu i jego Prezydium. 

OKRĘGOWE SÄ„DY KOLEł»EłƒSKIE

§ 54. 1. Okrówgowy Sąd Koleżeński składa siów z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Okrówgowego Sądu Koleżeńskiego należy:

      1/  rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych miówdzy oddziałami, oddziałami a okrówgiem,

      2/ rozpatrywanie spraw wniesionych przez sądy koleżeńskie oddziałów w drugiej instancji,

      3/ składanie na Walnym Zebraniu Delegatów sprawozdania ze swojej działalnoł›ci.

  Rozdział 6

ODDZIAłY TOWARZYSTWA

§ 55.1. Oddziały tworzy, przekształca i likwiduje Zarząd Główny na wniosek włał›ciwego Zarządu Okrówgu lub z inicjatywy własnej.

        2. 1. W strukturach Towarzystwa mogą działać oddziały posiadające osobowoł›Ä‡ prawną i bez osobowoł›ci prawnej.

        2. 2. Oddział, który planuje zatrudnienie pracownika musi posiadać osobowoł›Ä‡ prawną lub uzyskać akceptacjów Zarządu     Głównego

        2. 3. Oddziały posiadające osobowoł›Ä‡ prawną mogą ubiegać siów o status organizacji pożytku publicznego.

        3. Kryterium tworzenia oddziału - jest liczba co najmniej 3 kół PTSM, zrzeszających łącznie co najmniej 50 członków.

        4. Władzami oddziału są:

            1/ Walne Zebranie ,

            2/ Zarząd ,

            3/ Komisja Rewizyjna ,

            4/ Sąd Koleżeński .

         5. Kadencja władz Oddziału trwa 5 lat.

         6. W razie ustąpienia członka władz oddziału, władzom tym przysługuje prawo podjówcia decyzji o pracy w zmniejszonym                 składzie lub dokooptowania  nowego członka społ›ród wybranych na Walnym Zebraniu Oddziału delegatów wg kolejnoł›ci               uzyskanych głosów z tym, że liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków władz                 pochodzących z wyboru.

 WALNE ZEBRANIE ODDZIAłU

§ 56. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie. Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 57. Do kompetencji Walnego Zebrania Oddziału należy:

         1/ ustalanie kierunków i programu działania Oddziału,

         2/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Oddziału,  Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w tym             przedmiocie,

         3/ wybór w głosowaniu tajnym lub jawnym - zależnie od uchwały Walnego Zebrania - Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej               Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,

         4/ podejmowanie uchwał w sprawie działalnoł›ci Oddziału.

§ 58. Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału, który zawiadamia o jego terminie oraz proponowanym                 porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 59.1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest:

            1/ z inicjatywy Zarządu Oddziału,

             2/ na żądanie Zarządu Głównego,

             3/ na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,

             4/ na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby kół tworzących dany oddział.

         2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału w ciągu dwóch miesiówcy od dnia                         otrzymania wniosku i obraduje nad sprawami, dla których jest zwołane. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Oddziału biorą           udział delegaci, wybrani na ostatnie Zwyczajne Zebranie Oddziału.

§ 60. W Walnym Zebraniu Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani wg klucza  wyborczego, ustalonego                  każdorazowo przez Zarząd Oddziału.

§ 61.1.W Walnym Zebraniu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym:

           1/ członkowie władz Towarzystwa, o ile nie zostali wybrani delegatami,

           2/ osoby fizyczne lub przedstawiciele członków wspierających (osób prawnych),

           3/ osoby zaproszone przez Zarząd Oddziału.

        2. Postanowienia § 23 ust. 2 stosuje siów odpowiednio.

ZARZÄ„DY ODDZIAłÓW

§ 62. Zarząd Oddziału kieruje działalnoł›cią oddziału w okresie miówdzy Walnymi Zebraniami Oddziału.

§ 63. Zarząd oddziału składa siów z 5 -11 członków.

§ 64. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

         1/ kierowanie działalnoł›cią Oddziału,

         2/ realizacja kierunków i programów działania Oddziału ustalonych przez Walne Zebranie Oddziału oraz Krajowy Zjazd                        Delegatów Towarzystwa, a także Walny Zjazd Delegatów Okrówgu,

          3/ ustalanie problemowych planów pracy i planów finansowych Oddziału,

          4/ zwoływanie Walnych Zebrań Oddziału,

          5/ powoływanie i rozwiązywanie kół Towarzystwa,

          6/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalnoł›ci Oddziału, a nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz               Oddziału,

          7/ powoływanie komisji oraz innych organów doradczych Zarządu Oddziału oraz ustalanie zakresu ich działania, organizacji               i trybu pracy.

§ 65. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają siów nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 66.1. Zarząd oddziału może wybrać społ›ród siebie Prezydium, w składzie: prezes, 1-2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik oraz              członkowie.

        2.  Prezydium wykonuje miówdzy posiedzeniami Zarządu Oddziału  jego uprawnienia, z wyjątkiem okreł›lonych w § 45 pkt 3, 4,              5, 6, 7.

§ 67. Szczegółowy zakres działania, organizacjów oraz tryb pracy Zarządu Oddziału  i jego Prezydium okreł›la regulamin uchwalony         przez Zarząd Główny.

KOMISJE REWIZYJNE ODDZIAłÓW

§ 68.1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa siów z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

            1/ kontrola całokształtu działalnoł›ci Zarządu Oddziału, w szczególnoł›ci gospodarki finansowej co najmniej raz w roku,

            2/ przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag i wniosków wynikających z kontroli oraz żądanie wyjał›nień,

            3/ składanie na Walnym Zebraniu Oddziału wniosku o udzielenie absolutorium ustówpującemu Zarządowi Oddziału,

            4/ składanie Zarządowi Głównemu i Głównej Komisji Rewizyjnej sprawozdań ze swojej działalnoł›ci oraz protokółów                           kontroli.

§ 69. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają siów nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 70. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu                   Oddziału i jego Prezydium.

SÄ„DY  KOLEł»EłƒSKIE ODDZIAłÓW

§ 71.1. Sąd Koleżeński Oddziału składa siów z 3 - 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.

        2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy:

            1/ rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów, powstałych miówdzy członkami Towarzystwa działającymi na terenie oddziału ,                       pomiówdzy kołami oraz kołami a oddziałem    

            2/ przedstawianie Zarządowi Oddziału wydanych orzeczeń w stosunku do członków Oddziału,

            3/ składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdania ze swojej działalnoł›ci.

        3. Sąd Koleżeński Oddziału ma prawo nakładania nastówpujących kar:

             1/ upomnienie,

             2/ nagana,

             3/ zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 3 miesiówcy do 1 roku,

             4/ wykluczenie z Towarzystwa.

§ 72. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji.          

Rozdział 7

KOłA TOWARZYSTWA

§ 73. Podstawową jednostką organizacyjną Towarzystwa jest Koło. Koła Towarzystwa mogą być powoływane w szkołach i  placówkach oł›wiatowych, szkołach wyższych, schroniskach młodzieżowych i organizacjach społecznych, miastach, dzielnicach, gminach, zakładach pracy.

§ 74. Władzami Koła są:

          1/ Walne Zebranie Koła,

          2/ Zarząd Koła,

          3/ Komisja Rewizyjna Koła.

§ 75. Do zakresu działania Koła należy:

         1/ reprezentowanie członków Koła na zewnątrz,

         2/ kierowanie działalnoł›cią Koła, zarządzanie majątkiem Koła i jego funduszami w ramach planu pracy i  preliminarza                        budżetowego, uchwalonych przez Walne Zebranie Członków Koła i zatwierdzonych przez włał›ciwy Zarząd Oddziału ,

          3/ propagowanie i współudział w organizowaniu, budowie, wyposażaniu i prowadzeniu schronisk młodzieżowych, w celu                     stworzenia warunków dla rozwoju krajowej i zagranicznej turystyki młodzieżowej,

         4/ zwoływanie Walnych Zebrań Koła,

         5/ przyjmowanie i skreł›lanie członków zgodnie z instrukcjami Zarządu Głównego PTSM i ogólnie obowiązującymi                              przepisami finansowymi,

         6/ prowadzenie dokumentacji finansowej Koła zgodnie z instrukcjami  Zarządu Głównego PTSM i ogólnymi przepisami                      finansowymi.

§ 76. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają siów zależnie od potrzeby, jednak co najmniej raz na 2 miesiące.

§ 77.1. Zarząd Koła składa siów z 3 - 7 osób.

        2. Zarząd Koła wybiera społ›ród siebie: prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika, przydzielając jednoczeł›nie pozostałym             członkom Zarządu zadania wynikające z uchwalonego planu pracy.

       3. W razie ustąpienia członka władz Zarządu Koła, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowego członka z tym, że            liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3  ogólnej liczby członków władz pochodzących z wyboru.

§ 78. Kadencja władz trwa zgodnie  z regulaminem Koła, nie dłużej jednak nił


Nasi partnerzy
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych
Oddział w Wałbrzychu